میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر


 فرمها
فرم شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه
شرکت در حداقل سه جلسه دفاع از پایان نامه برای دانشجویان الزامی است
فرم نمونه پروپوزال
نمونه فرم پروپوزال برای تکمیل با راهنمایی استاد راهنما قبل از اقدام به تکمیل پروپوزال در پورتال.
فرم مجوز صحافی پایان نامه
داشجو پس از دفاع از پایان نامه خود می بایست فرم مجوز صحافی پایان نامه را تکمیل و به امضا استاد راهنما و استاد مشاور و اساتید داور پایان نامه برساند و جهت دریافت صورت جلسه دفاع برای صحافی به امور پایان نامه مراجعه نماید.
فرم الف - اطلاعات پایان نامه
دانشجو می بایست فرم الف را قبل از روز دفاع به دقت تکمیل کرده و به امضای استاد راهنما، استاد مشاور، مدیر گروه و معاون پژوهش رسانده و در روز دفاع به امور پایان نامه تحویل دهد
فرم ب- اطلاعات پایان نامه
دانشجو می بایست فرم ب را بعد از روز دفاع به دقت تکمیل کرده و به امضای استاد راهنما رسانده و به همراه صحافی پایان نامه به امور پایان نامه تحویل دهد
فرم تعهد اصالت پایان نامه
فرم تعهد اصالت پایان نامه
فرم تعیین ارزش مقاله
دانشجو می بایست برای تعیین نمره مستخرج از مقاله بعد از دفاع از پایان نامه و حداکثر شش ماه پس از تاریخ دفاع فرم را تکمیل و به تایید استاد راهنما و مدیر گروه رسانده و به امور پژوهشی جهت تعیین نمره تحویل دهد.
فرم تحویل رساله به اساتید راهنما و مشاور
دانشجو می بایست پس از صحافی ضمن تحویل یک نسخه از پایان نامه صحافی شده به اساتید راهنما و مشاور فرم را به امضای اساتید رسانده و به همراه دونسخه پایان نامه صحافی شده و سه حلقه سی دی حاوی فایل word و pdf به امور پایان نامه تحویل نماید.
دستور العمل نحوه نگارش پایان نامه
دانشجو می بایست پس از دفاع از پایان نامه و اخذ مجوز صحافی برای دریافت صورتجلسه دفاع به امور پایان نامه مراجعه نموده سپس نسبت به صحافی با دستورالعمل اقدام نماید بدیهی است صحافی پایان نامه بدون رعایت کامل موارد مندرج در دستورالعمل به هیچ عنوان مورد قبول دانشگاه نبوده و عواقب آن متوجه دانشجو می باشد
فرم تحویل پایان نامه به استاد داور
دانشجو می بایست حداقل یک هفته قبل از تاریخ دفاع یک نسخه از پایان نامه خود را به داوران تعیین شده تحویل نموده و فرم را به امضای داوان رسانده و به امور پایان نامه تحویل دهد.